Ochrana antény před blesky

Každé léto s sebou přináší velkou bouřkovou činnost, která v posledních letech sílí. Tato bouřková činnost má za následek i značné hmotné škody na televizních anténách, především u instalací antén, kde buď není anténní systém vůbec uzemněn nebo je uzemněn velmi špatně bez periodických revizních zpráv. Pokud je hromosvodová soustava zřízena, její majitel musí dbát na periodické revizní prohlídky ukončené revizní zprávou. Většinou se jedná o pětileté období.

Přímý nebo nepřímý úder blesku do anténního systému představuje velká rizika pro zařízení i pro objekt samotný včetně ohrožení lidského života. Především je nutné dbát na maximální dodržení správné instalace z požárního hlediska. Není-li zřízený kovový domovní rozvaděč, který je instalován na nehořlavý materiál, je velmi nebezpečné instalovat pasivní a aktivní části na krov domu nebo hořlavé materiály. Pokud tomu tak je, musí být pod výše jmenovanými částmi anténního rozvodu instalovaná nehořlavá podložka. Na níže publikovaných fotografiích je dobře vidět, jakou škodu může bouřková činnost mít následky. Z ohořelých částí trámů zachycených na fotografiích je patrné, že blesk může poškodit nebo zničit dům požárem. Pokud by majitel nafoceného objektu nebyl doma v době úderu blesku, možná už by neměl kde bydlet.

Jak předcházet podobným situacím? Především dbát na závazné a doporučené normy spojené s instalací televizních antén a to hlavně na normu pro ochranu před bleskem a přepětím. Celkovou instalaci je nutné provést s důrazem na bezpečnost, i když není předepsaná závaznými normami. Při likvidaci pojistné události postupují likvidátoři pojišťoven podle těchto norem a posuzují provedení instalace. V případě větší pojistné události se se vychází z posudků soudních znalců, které si jednotlivé pojišťovny vyžádají.
Normy, které nejsou závazné je vhodné dodržovat také z toho důvodu, že dodavatel musí provést instalaci antény s nejlepším svědomím, především jedná-li se o obytný dům, jak tomu přikazuje vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, §36. V některých případech je třeba anténní systém doplnit přepěťovými ochranami jak napájení aktivních částí rozvodu, tak i koaxiálními ochranami na vstupu do rozvodu a v jednotlivých přípojných místech. Žádná ochrana není stoprocentní zárukou, že nedojde k požáru a zničení zařízení, ale tyto ochrany dokáží ztlumit negativní dopady úderu blesku včetně přepětí a v některých případech mohou i dobře ochránit. Ve hře je v neposlední řadě také ochrana lidského života a zdraví.

Z výše popsaného vyplývá, že v žádném případě není dobré podceňovat nebezpečí úderu blesku a přepětí. Základem je výběr dobré instalační firmy, kdy nesmí být hlavním kritériem cena, ale spíše je třeba se podrobněji zajímat o to, zda provedená celková instalace splňuje základní požadavky na kvalitu a bezpečnost.

Některé instalační firmy nemají žádné znalosti o technickém minimu pro instalaci anténní techniky a běžně lze na střechách domů najít instalované satelitní a antény pro pozemní příjem přímo na jímacích tyčích hromosvodové soustavy a koaxiální kabely jsou stahovacími páskami připevněny v celé délce k hromosvodovému vedení na střeše domu nebo k zemním svodům na stěnách domu. Právě v těchto případech je velké riziko, že v případě úderu blesku dojde k rozsáhlým škodám a ohrožení celého domu i lidského zdraví a života.

Naše firma provádí instalace antén s využitím všech dostupných způsobů a technologií chránících před ničivými následky úderu blesku do televizní antény.